เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเทียบโอนหน่วยกิต 2567 | 283 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 | 518 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 | 2961 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา | 412 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี | 1056 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับอนุปริญญา | 196 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 312 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 305 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 195 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คู่มือการให้บริการ | 267 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
OXFORD PLACEMENT TEST 2564 | 241 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะศิลปศาสตร์ | 84 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 167 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 94 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 159 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 97 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 98 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อน | 442 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | 460 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 21 | 1605 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2567 | 571 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 20 | 1986 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 282 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 1877 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565 | 139 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2566 | 261 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 19 | 2200 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 3169 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2566 | 260 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 18 | 2413 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 17 | 2446 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 16 | 3416 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะกรณีไม่สามารถใช้งานระบบฯ ออนไลน์ได้) | 1646 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 15 | 3675 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย | 850 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 14 | 3486 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 13 | 3161 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 12 | 3602 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 11 | 2609 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 10 | 2609 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2567 | 224 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 331 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 297 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 | 174 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการจำแนกตามปี | 293 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 531 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ | 459 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3248 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35516 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266970 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365737 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ