เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะศิลปศาสตร์ | 1 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 2 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร | 1 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 4 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
รายชื่อวิชาบังคับก่อน | 15 ครั้ง เมื่อ 4 วันที่แล้ว
แบบฟอร์มการขอรับสิทธิพิเศษในการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 | 74 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 21 | 902 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ปี 2567 | 82 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 20 | 1344 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 229 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2565 | 25 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ 2566 | 52 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 19 | 1598 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 765 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2566 | 39 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 18 | 1806 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 17 | 1808 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 16 | 2686 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (เฉพาะกรณีไม่สามารถใช้งานระบบฯ ออนไลน์ได้) | 1249 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 15 | 2931 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย | 238 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 14 | 2696 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 13 | 2571 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 12 | 2641 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 11 | 2050 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 10 | 2050 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2567 | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 141 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถิติการให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 130 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 | 72 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการจำแนกตามปี | 139 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | 200 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ | 209 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ | 72 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลการจัดการศึกษา | 284 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 9 | 1888 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | 225 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุปริญญา | 139 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP | 157 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้บริหาร | 427 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การแต่งกายของบัณฑิต | 62 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างภาพถ่ายมหาบัณฑิต | 122 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาและบัณฑิต | 1495 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ประกาศรายชื่อฯ 2567 ครั้งที่ 8 | 1603 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 220 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 26331 ครั้ง
  • ปีนี้ : 63202 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 161969 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ