เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-2562)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย 
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)


48 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1152 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41063 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178304 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277071 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ