เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร TQF ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
 สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 สาขาบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ

 

คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ


659 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2356 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5847 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57363 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57363 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ