เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร TQF ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)    
 • สาขาวิชาชีพครู
https://edu.rmutsb.ac.th/content/61
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
https://edu.rmutsb.ac.th/content/238
 • สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
https://edu.rmutsb.ac.th/content/238
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
https://edu.rmutsb.ac.th/content/238
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
 • สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
https://edu.rmutsb.ac.th/content/238

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
agri.rmutsb.ac.th

 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต    
 • สาขาบัญชีมหาบัณฑิต
bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
bait.rmutsb.ac.th
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต    
 • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
bait.rmutsb.ac.th

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
sci.rmutsb.ac.th
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
 sci.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสาธารณสุข
 sci.rmutsb.ac.th

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
fea.rmutsb.ac.th
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต    
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
fea.rmutsb.ac.th
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
fea.rmutsb.ac.th

 

คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
ลิงก์เชื่อมโยงไปยังคณะ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    
 • สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ
arts.rmutsb.ac.th


4669 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 3028 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 35296 ครั้ง
 • ปีนี้ : 266750 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 365517 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ