เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ผู้บริหารมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร  
4 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
5 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
     คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     แนวคิด ประโยชน์ หลักการ และเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
     หลักการปฏิบัติ 5ส+3
     เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
7 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
     ครั้งที่ 1
     ครั้งที่ 2
     ครั้งที่ 3
9 ภาพระหว่างดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
     ครั้งที่ 1
     ครั้งที่ 2
     ครั้งที่ 3
10 รายงานผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์วาสุกรี
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สุพรรณบุรี
12 6 หมวดพื้นฐานสู่สำนักงานสีเขียว
   


 268 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1045 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40956 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178197 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276964 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ