เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
2    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564  
          ครั้งที่ 1
3    คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564
4    รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564  
          รอบ 9 เดือน
          รอบ 12 เดือน
5    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564


223 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2932 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35200 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266654 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365421 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ