เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน  โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ในด้าน Soft Skills เพื่อเป็นการเสริมสร้าง จุดแข็งให้แก่บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่

 • ศูนย์หันตรา (สำนักงานอธิการบดี) ตั้งอยู่ที่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์วาสุกรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น  6 คณะ ได้แก่

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)
 3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)
 6. คณะศิลปศาสตร์ (คลิก..!ไปยังเว็บไซต์คณะ)

จัดการเรียนการสอนแบ่งระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 7 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 3. ระดับอนุปริญญา
 4. ระดับปริญญาตรี
 5. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
 6. ระดับปริญญาโท
 7. ระดับปริญญาเอก

ระบบการจัดการศึกษา

    การจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ก็ได้ โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

>>>>ดาวน์โหลดเป็นเอกสาร<<<<681 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 749 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 27079 ครั้ง
 • ปีนี้ : 207324 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 306091 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ