เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับบัณฑิตศึกษา | 412 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี | 1055 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับอนุปริญญา | 194 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 312 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 305 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย | 850 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับอนุปริญญา | 303 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์ม มคอ.2 | 99 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น | 214 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส. | 366 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
แนวทางการปฏิบัติ TQF:HEd | 663 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับบัณฑิตศึกษา | 246 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี | 378 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 292 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตศึกษา | 229 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี | 414 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 283 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษา | 247 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี | 364 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 292 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษา | 221 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี | 352 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 258 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษา | 237 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี | 842 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 220 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 244 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | 283 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา | 441 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ | 3542 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3041 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35309 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266763 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365530 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ