เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แบบฟอร์ม มคอ.2

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร
ไฟล์
 หลักการ แนวคิด และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
 แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)
 แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (ใช้ตั้งแต่หลักสูตรที่เริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง  
     สภาวิชาการ
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
     สภามหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มการเสนอขอปิดหลักสูตร
 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
 ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 หลักการเขียนบรรณานุกรม (วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ)
 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาฯ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 4)
 ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2565
กฏกระทรวง/ประกาศ กมอ./หนังสือเวียนแนวปฏิบัติ
ไฟล์
 กฎกระทรวง-มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 กฎกระทรวง-มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเทียบโอนหน่วยกิต พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง แนวทางคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักสูตรตรีควบตรี หรือหลักสูตรโทควบโท พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักสูตรตรีควบโท หรือหลักสูตรโทควบเอก พ.ศ.2565
 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา CWIE
 ประกาศ กมอ. เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ.2565
 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564
 ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2565
 แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
 แนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับประกาศ กมอ. (24 ม.ค.66)
 การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558


 49 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1016 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16177 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115505 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214272 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ