เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2564

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 
 แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2564 

 

 รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2564 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
 คู่มือระบบส่งเอกสารการสมัครเรียน สำหรับผู้สมัคร
 คู่มือระบบส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา สำหรับผู้สมัคร
 คู่มือระบบส่งเอกสารการสมัครเรียน สำหรับอาจารย์และทะเบียนคณะ
 คู่มือระบบส่งเอกสารการสมัครเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 แนวปฏิบัติการใช้ฟังก์ชั่น IF ในโปรแกรม Excel เพื่อค้นหาผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม
 แนวปฏิบัติในการแปลงไฟล์เอกสารผ่านระบบออนไลน์
 แนวปฏิบัติการถอนรายวิชาที่มีการเรียนควบคู่กันระหว่างรายวิชาบังคับก่อนกับรายวิชาต่อเนื่อง

  

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การศึกษาด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
 แนวปฏิบัติในการสำรองข้อมูลด้วยโปรแกรม FreeFileSync
 การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
 การตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือ
 การสร้าง Line Official Account
 การศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย กูเกิล

 40 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2579 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6070 ครั้ง
  • ปีนี้ : 57586 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 57586 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ