เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

มาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น

รายการ
ข้อมูล
  กฏกระทรวง-กำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565
  ข้อกำหนดสภาสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
  ประกาศ สป.อว. เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
  แบบข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา
  แนวทางการขอเปิดหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Power Point นำเสนอ)
  แนวทางของมหาวิทยาลัยในการจัดทำหลักสูตร Sandbox (Power Point นำเสนอ)
  เอกสารโครงการ Sandbox มทร.สุวรรณภูมิ (ผศ. ดร.พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์) วันที่ 1 มิถุนายน 2565


129 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 902 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16063 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115391 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214158 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ