เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาการตลาด 
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการบัญชี 
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาการจัดการ
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการตลาด 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการบัญชี 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการเลขานุการ
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (4 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-2563)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (4 ปี) (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (ต่อเนื่อง) (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาการจัดการ
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559-2562)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการตลาด 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)

 60 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1006 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 40917 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178158 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 276925 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ