เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะศิลปศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
 
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาการโรงแรม 
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน
 
  • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563-ปัจจุบัน)

 47 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1133 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41044 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178285 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277052 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ