เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาการผลิต
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาไฟฟ้า
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชายานยนต์
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาโยธา
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2555-2560)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2555-2560)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2554-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
 
 • หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน)






92 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1023 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 40934 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178175 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 276942 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ