เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานกรรมการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา  วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ดร.เรืองยศ  วัชรเกตุ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธุ์  จันทร์ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตย์ตนัย  ธารารัตนสุวรรณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน  บูรณศักดิ์ศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์รุจิกา  ธรรมลักษมี คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน และพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีข้อเสนอแนะดังนี้อาจทำเป็น KM Catalog โดยอาจนำเข้าข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส ทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการอบรม หรือผู้จัดโครงการอบรม จัดทำแบบฟอร์มรายงานผล พร้อมทั้งเอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ เช่น เอกสารประกอบการอบรม หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการอบรม

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน66 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1009 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16170 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115498 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214265 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ