เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
สวท.ร่วมโครงการเครือข่าย สวท. 9 ราช ครั้งที่ 7 | 23 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 22 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 21 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
สวท. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา | 80 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดประชุมอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | 63 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) | 83 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
การถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX) ฉบับปี 2567-2570" | 91 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ประกวด CWIE ดีเด่น พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน | 107 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการ SCG Young Talent Program 2024 ​ | 148 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมหลักสูตร เส้นทางสู่การเป็น Startup | 84 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ | 117 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | 119 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี | 115 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. งานสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 | 134 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "เปิดบ้านภาชี ย้อนรอยกรุงศรีอยุธยา” (Open House) | 89 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ มทรส.และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 233 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรฯ | 90 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 1/2567 | 105 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน สวท.สู่ระบบดิจิทัล | 79 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมกับคณะจัดบูธแนะแนวการศึกษา ในโครงการ "แนะแนวเพื่อการศึกษาและอาชีพ" ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ | 164 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สวท. ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการศึกษาต่อ | 80 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในโครงการบูรณาการการเรียนการสอน "Open House อวดดี" | 80 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้วยเกณฑ์ AUN-QA (Asean Univerity Network Quality Assurance) | 103 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 19 ปี | 71 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
ลงนามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานด้านหลักสูตร Premium course ในการพัฒนาหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการ | 152 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อในงาน BA&IT EXPO 2023 มหกรรมวิชาการนวัตกรบริหารธุรกิจ โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหาร ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน | 185 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมโครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ | 163 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 | 132 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 | 205 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 207 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ | 101 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท.แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนีย์) 4 | 102 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565 | 114 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท.เข้าร่วมโครงการอบรมการควบคุมภายใน | 72 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท. ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2566 | 121 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมพิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 | 131 ครั้ง เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
สวท. เข้าร่วมประชุม “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 26 | 159 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 | 106 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.ร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “วันนวมินทรมหาราช” | 110 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 | 150 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สวท.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | 229 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานทะเบียนนักศึกษา | 150 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1039 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40950 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178191 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276958 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ