เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 5

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ. .... และพิจารณาทบทวนเกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง เกณฑ์ และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายงานวิชาการ พ.ศ. 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม

 

 46 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3095 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35363 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266817 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365584 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ