เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท. โครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล  สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมผู้บริหาร ตัวแทน 6 คณะ และบุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานแนวทางการจัดการระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตรแผนสหกิจศึกษา เกิดความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอน การยกเว้นรายวิชาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และคลังหน่วยกิต มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา ศึกษาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบสหกิจศึกษาในรูปแบบเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน80 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1019 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40930 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178171 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276938 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ