เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท.จัดประชุมชี้แจงระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568

     

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เพื่อชี้แจง และแนะนำการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ในส่วนของการรับชำระเงินค่าสมัคร และการพิมพน์ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครเรียน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบรับสมัครนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยเอกพลปชา  มณรัตนชัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม

 21 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 2986 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35254 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266708 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365475 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ