เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

สวท. เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

         นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีวงศ์ หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวภาวิตา  ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย/บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมกิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ R2R “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการงานประจำสู่งานวิจัย” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโครงการ พัฒนางานประจําสู่การวิจัย (Routine to research: R2R) เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจําที่ปฏิบัติและพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย เพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องชวนชม 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จัดทำโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน40 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 264 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 31416 ครั้ง
  • ปีนี้ : 211661 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 310428 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ