เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

คู่มือ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

รายการ
วีดิโอ
   แนะนำการลงทะเบียนเรียน
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอเทียบโอนหน่วยกิต
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอเพื่มรายวิชา หรือขอถอนรายวิชา
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอลงทเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนเน้น หรือเรียนแทน
   ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำหรับนักศึกษาขอลาพักการศึกษา หรือ รักษาสภาพ
    การผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
   แนะนำการใช้งานระบบ Digital Transcript

 

สำหรับผู้สมัครเรียน
  คู่มือระบบสมัครเรียน 
สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการลงทะเบียนเรียนรูปแบบ Section สำหรับนักศึกษา
  คู่มือการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ 
  คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ 
  คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา 
สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล สำหรับอาจารย์
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การบันทึกคะแนน/ตัดเกรด 
  คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผล เรื่อง การตรวจสอบตารางคุมสอบ
สำหรับเจ้าหน้าที่
  คู่มือการจัดตารางสอนด้วยระบบจัดตารางสอนแบบกึ่งอัตโนมัติ 
อื่น ๆ
  คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ GoogleDrive 
  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

 247 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1117 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41028 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178269 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277036 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ