เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอน ตัวอย่าง
ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี
 
 การลงทะเบียนเรียน
 การขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ  
 การขอเพิ่มรายวิชา
 การขอถอนรายวิชา  
 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา    
 การขอเอกสารการศึกษา
 การขอเทียบโอนผลการศึกษา
 การขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
 การขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ
 ขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร
 การลงทะเบียนเรียนเน้น/เรียนแทน
 การขอสำเร็จการศึกษา
 การผ่อนผันการชำระเงิน
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการศึกษา


484 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 3063 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 35332 ครั้ง
  • ปีนี้ : 266786 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 365553 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ