เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายวิชากลาง

รายวิชากลาง ระดับปริญญาตรี ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย/ฉบับรับทราบการให้ความเห็นชอบจาก สป.อว.

ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565
    หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2566)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปี พ.ศ. 2565 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 ขอปรับแก้ชื่อวิชารายวิชา 603-22-03
    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ขอปรับแก้ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา 601-21-05
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 ขอปรับเพิ่มเติมรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ฉบับปี พ.ศ. 2559 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป)
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
    General Education Courses (Revised in 2016) 
    หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
    Foundation Courses, Specific Courses Mathematics and Science Courses (Revised in 2016) 
ฉบับปี พ.ศ. 2554 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป)
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ปรับปรุง พ.ศ.2554)
    หมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2553)


รายวิชากลาง ระดับอาชีวศึกษา ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ

ฉบับปี พ.ศ. 2565 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
    มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ขอปรับแก้ชื่อกลุ่มวิชา หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวส.
    รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวช. (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
    รายวิชาหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
ฉบับปี พ.ศ. 2562 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป)
     รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวช. (พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
     รายวิชาหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ. 2562)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
     มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 ขอปรับแก้ชื่อหมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับปี พ.ศ. 2562
ฉบับปี พ.ศ. 2557 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป)
     รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะศิลปศาสตร์ 
     รหัสและลักษณะรายวิชา ระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2557)(ฉบับผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

   ฉบับปี พ.ศ. 2566 (ใช้กับหลักสูตรที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565


329 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 836 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15997 ครั้ง
  • ปีนี้ : 115325 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 214092 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ