เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

แบบฟอร์ม มคอ.2

แบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร
ไฟล์
 • หลักการ แนวคิด และวิธีการแจ้งหลักสูตรการศึกษา
 • แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565)(ปรับปรุง 1 พ.ค. 67)
 • แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป)
 • แบบฟอร์มผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร (เริ่มใช้ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
 • แบบฟอร์มภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
 • แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้อง
 
        - สภาวิชาการ
        - คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
        - สภามหาวิทยาลัย
 • แบบฟอร์มการเสนอขอปิดหลักสูตร
 • แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)
 • ตัวอย่างแบบฟอร์มตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 • หลักการเขียนบรรณานุกรม (วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ)
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2565
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาฯ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 4)
 • แนวทางการจัดทำพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ
กฏกระทรวง/ประกาศ กมอ./หนังสือเวียนแนวปฏิบัติ
ไฟล์
 • กฎกระทรวง-มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • กฎกระทรวง-มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอนุปริญญา พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ.เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเทียบโอนหน่วยกิต พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ.เรื่อง แนวทางคลังหน่วยกิต พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ.เรื่อง หลักสูตรตรีควบตรี หรือหลักสูตรโทควบโท พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ.เรื่อง หลักสูตรตรีควบโท หรือหลักสูตรโทควบเอก พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา CWIE พ.ศ.2565
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา พ.ศ.2565
 • ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564
 • ประกาศ กมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2565
 • แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565
 • แนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 New
 • แนวทางการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา New
 • ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับประกาศ กมอ. (24 ม.ค.66)
 • การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558


 1203 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1172 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41083 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178324 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277091 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ