เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาช่างยนต์
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-ปัจจุบัน)


หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง)
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-ปัจจุบัน)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559-2563)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-2563)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2556-2561)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2562-2563)
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560-2563)
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559-2563)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564-ปัจจุบัน)


54 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 1213 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 41124 ครั้ง
 • ปีนี้ : 178365 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 277132 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ