เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   

รายชื่อวิชาบังคับก่อนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

รายการ
ข้อมูล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 
  • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน)

 53 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1120 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 41031 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178272 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 277039 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ